รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2018.1058
Title การจัดการความรู้งานซ่อมเครื่องจักรกล: กรณีศึกษาองค์กรผลิตไฟฟ้า
Creator เพิ่มพุฒิ ภัทรกาญจนานนท์
Contributor ดนุพันธ์ วิสุวรรณ, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2561
Keyword การจัดการความรู้ ,องค์กรผลิตไฟฟ้า ,ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ,เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ,Knowledge management ,Electricity generating organization ,Information technology system ,Exchange knowledge platform
Abstract งานวิจัยนี้เป็นการนำการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหางานซ่อมเครื่องจักรกล โดยงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาองค์กรกรณีศึกษาซึ่งเป็นองค์กรผลิตไฟฟ้า ในส่วนของงานซ่อมเครื่องจักรกล ซึ่งประสบปัญหาด้านเวลาในการแก้ปัญหางานซ่อมแต่ละครั้งใช้เวลามาก งานวิจัยนี้ได้นำเครื่องมือในการจัดการความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ บ่งชี้สถานะภาพการจัดการความรู้ ผลจากการวิเคราะห์พบว่าในองค์กรยังไม่มีมาตรฐานในการรวบรวมความรู้เชิงเทคนิค วิธีการในการซ่อมเครื่องจักรที่ถูกวิธี ไม่มีช่องทางในการเข้าถึงความรู้ที่สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ยังดำเนินการได้ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงได้มีการจัดตั้งทีมงานการจัดการความรู้ และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ อินทราเน็ต/เวปเพจ เพื่อให้การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานและการเข้าถึงฟังก์ชั่งการใช้งานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งนำเสนอให้มีการใช้เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบของมัลติมีเดีย ผลจากการนำการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรกรณีศึกษาพบว่าเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการซ่อมเครื่องจักรกลแต่ละครั้งลดลงจาก 150.9 นาที เป็น 136.5 นาที และผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระบบการจัดการความรู้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 43 เป็น ร้อยละ 70 ซึ่งผลจากการจัดการความรู้ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

เพิ่มพุฒิ ภัทรกาญจนานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การจัดการความรู้งานซ่อมเครื่องจักรกล: กรณีศึกษาองค์กรผลิตไฟฟ้า. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
เพิ่มพุฒิ ภัทรกาญจนานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. การจัดการความรู้งานซ่อมเครื่องจักรกล: กรณีศึกษาองค์กรผลิตไฟฟ้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
เพิ่มพุฒิ ภัทรกาญจนานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การจัดการความรู้งานซ่อมเครื่องจักรกล: กรณีศึกษาองค์กรผลิตไฟฟ้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. Print.