รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2018.1057
Title การลดของเสียในกระบวนการผลิตไพวอตด้วยกระบวนการทาง ซิกซ์ ซิกมา
Creator อรุณรัตน์ แสงอรุณ
Contributor เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2561
Keyword ซิกซ์ ซิกมา ,การปรับปรุงกระบวนการผลิต ,ความสามารถของกระบวนการ ,การออกแบบการทดลอง ,พารามิเตอร์ ,การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ ,Six Sigma ,Process improvement ,Process capability ,Design of experiment ,Statistical process control
Abstract งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซึ่งเรียกว่า ไพวอต โดยใช้วิธีการซิกซ์ ซิกมา เข้ามาช่วยวิเคราะห์และปรับปรุงปัญหา เริ่มศึกษาการเก็บข้อมูลจำนวนของเสียที่ออกจากกระบวนการ และพบว่าคุณภาพวิกฤต คือ ค่าแรงบิด โดยโมเดล A มีจำนวนการทิ้งของเสียประเภทนี้สูงที่สุด ซึ่งของเสียมี 2 ประเภท คือ ค่าความแตกต่างระหว่างค่าแรงบิดสูงสุดและต่ำสุด และค่าเฉลี่ยของค่าแรงบิด จากนั้นทำการวัดตัวปัญหาพบว่า ส่งผลให้ความสามารถของกระบวนการน้อยกว่า 1.33 อีกทั้งมีค่าออกนอกช่วงควบคุม ในขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุนั้น เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบถูกนำมาใช้เพื่อหาปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดของเสียจากกระบวนการผลิต ซึ่งพบว่าปัจจัยความเร็วและระยะทางของพุชเชอร์นั้นส่งผลให้เกิดของเสียในกระบวนการ จากนั้นทำการทดสอบความมีนัยสำคัญของสาเหตุที่เป็นไปได้ และทำการออกแบบการทดลองเพื่อหาระดับที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัยโดยใช้การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลเพื่อการปรับปรุงการผลิต และทำการปรับระดับปัจจัยการผลิตตามที่ศึกษา รวมถึงควบคุมกระบวนการเป็นขั้นตอนสุดท้าย จากการศึกษาพบว่าสามารถลดปริมาณของเสียของค่าแรงบิดลง 50% และเพิ่มความสามารถในกระบวนการผลิตให้มากกว่า 1.33 โดยใช้เทคนิคการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติเพื่อเฝ้าติดตามกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

อรุณรัตน์ แสงอรุณ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การลดของเสียในกระบวนการผลิตไพวอตด้วยกระบวนการทาง ซิกซ์ ซิกมา. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
อรุณรัตน์ แสงอรุณ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. การลดของเสียในกระบวนการผลิตไพวอตด้วยกระบวนการทาง ซิกซ์ ซิกมา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
อรุณรัตน์ แสงอรุณ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การลดของเสียในกระบวนการผลิตไพวอตด้วยกระบวนการทาง ซิกซ์ ซิกมา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. Print.