รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2018.1056
Title การปรับปรุงกระบวนการประกอบแกนหมุนของฮาร์ดดิสก์โดยใช้วิธีพื้นผิวผลตอบสนอง
Creator เพียงดาว ป้องแดง
Contributor อนินทยา คำกันยา, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2561
Keyword ไพวอต ,แกนหมุนของฮาร์ดดิสก์ ,ความสามารถของกระบวนการ ,วิธีพื้นผิวตอบสนอง ,การวิเคราะห์รูปแบบของเสียและผลกระทบ ,Pivot ,Process capability ,Response surface methodology ,Failure mode and effects analysis
Abstract งานวิจัยนี้มุ่งเน้นที่จะเพิ่มความสามารถของกระบวนการผลิตแกนหมุนของฮาร์ดดิสก์เนื่องจากปัญหาในปัจจุบันที่บริษัทกรณีศึกษาพบคือ ค่าแรงบิดเฉลี่ยของแกนหมุนฮาร์ดดิสก์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะทางคุณภาพหนึ่งของผลิตภัณฑ์ มีค่าความสามารถของกระบวนการ (Process capability , Cpk ) ต่ำกว่าที่ต้องการคือ 1.33 ส่งผลให้มีของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการจำนวนหนึ่ง และมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อจัดการของเสียนี้ปีละกว่า 440,000บาท เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงดำเนินการศึกษาเพื่อลดของเสียโดยเริ่มจากการวิเคราะห์หาปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อแรงบิดเฉลี่ยซึ่งเป็นคุณลักษณะทางคุณภาพสำคัญของแกนหมุนของฮาร์ดดิสก์โดยใช้หลักการวิเคราะห์คุณลักษณะของความเสียหายและผลกระทบที่มาจากกระบวนการ ( Process failure mode and effect analysis ,PFMEA ) ผลการวิเคราะห์พบว่ามี 3 ปัจจัยที่มีผลต่อค่าแรงบิดเฉลี่ย ได้แก่ 1) ปริมาณกาว 2) น้ำหนักของตุ้มน้ำหนักขณะกดประกอบ และ 3) เวลาที่ใช้ตุ้มน้ำหนักขณะกดประกอบ แต่ด้วยปัจจัยที่ 3 ไม่สามารถนำมาศึกษาได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดของเครื่องจักร ผู้วิจัยจึงศึกษาถึงค่าที่เหมาะสมที่สุดของการปรับตั้งในการผลิตของปัจจัยปริมาณกาว และน้ำหนักของตุ้มน้ำหนักขณะกดประกอบ โดยการประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์พื้นผิวผลตอบสนอง ผลจากศึกษาพบว่าปริมาณกาว ไม่ได้มีผลต่อค่าแรงบิดเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญและค่าที่เหมาะสมของการปรับตั้ง น้ำหนักของตุ้มน้ำหนักขณะกดประกอบเท่ากับ 1,050 กรัม เมื่อนำค่าดังกล่าวไปทดลองผลิตชิ้นงาน พบว่าได้ค่าแรงบิดเฉลี่ยหลังการปรับปรุงเท่ากับ 0.9091 กรัมต่อเซนติเมตร และพบว่าค่า Cpk หลังปรับปรุงเท่ากับ 1.80 ซึ่งสูงกว่าค่าที่บริษัทกำหนด ผู้วิจัยจึงได้นำค่าปรับตั้งที่ได้ของแต่ละปัจจัยไปใช้กับการผลิตปกติต่อไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

เพียงดาว ป้องแดง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การปรับปรุงกระบวนการประกอบแกนหมุนของฮาร์ดดิสก์โดยใช้วิธีพื้นผิวผลตอบสนอง. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
เพียงดาว ป้องแดง และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. การปรับปรุงกระบวนการประกอบแกนหมุนของฮาร์ดดิสก์โดยใช้วิธีพื้นผิวผลตอบสนอง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
เพียงดาว ป้องแดง และผู้แต่งคนอื่นๆ. การปรับปรุงกระบวนการประกอบแกนหมุนของฮาร์ดดิสก์โดยใช้วิธีพื้นผิวผลตอบสนอง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561. Print.