รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2008.692
Title การศึกษาสมบัติของเมมเบรนไคโตซานต่อกิ่งด้วยโพลิไวนิล แอลกอฮอล์เพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบใช้เมทานอลโดยตรง
Creator พงศ์ชยนต์ ศิริขจรนาม
Contributor ภาณุ ด่านวานิชกุล
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2551
Keyword ไคโตซานเมมเบรน ,โพลิไวนิลแอลกอฮอล์ ,เซลล์เชื้อเพลิง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract1.pdf
Abstract2.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf
Fulltext#13.pdf
Fulltext#14.pdf
Fulltext#15.pdf
Fulltext#16.pdf
Fulltext#17.pdf

บรรณานุกรม

พงศ์ชยนต์ ศิริขจรนาม,ภาณุ ด่านวานิชกุล. (2551) การศึกษาสมบัติของเมมเบรนไคโตซานต่อกิ่งด้วยโพลิไวนิล แอลกอฮอล์เพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบใช้เมทานอลโดยตรง. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
พงศ์ชยนต์ ศิริขจรนาม,ภาณุ ด่านวานิชกุล. 2551. การศึกษาสมบัติของเมมเบรนไคโตซานต่อกิ่งด้วยโพลิไวนิล แอลกอฮอล์เพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบใช้เมทานอลโดยตรง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
พงศ์ชยนต์ ศิริขจรนาม,ภาณุ ด่านวานิชกุล. การศึกษาสมบัติของเมมเบรนไคโตซานต่อกิ่งด้วยโพลิไวนิล แอลกอฮอล์เพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบใช้เมทานอลโดยตรง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. Print.