รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.440
Title บทบาทนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชในการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยจิตเวช
Creator จรีพร เทพมณฑา
Contributor สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์,
Publisher คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword สังคมสงเคราะห์ทางจิตเวช, ผู้ป่วยจิตเวช, สิทธิผู้ป่วย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18

บรรณานุกรม

จรีพร เทพมณฑา และ สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์. (2550) บทบาทนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชในการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยจิตเวช. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
จรีพร เทพมณฑา และ สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์. 2550. บทบาทนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชในการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยจิตเวช. ม.ป.ท.:คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
จรีพร เทพมณฑา และ สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์. บทบาทนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชในการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยจิตเวช. ม.ป.ท.:คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.