รหัสดีโอไอ 10.14457/SU.the.2011.546
Title การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Creator กรรณิการ์ ชูขันธ์.
Contributor สวรรยา ซื่อเลื่อม
Publisher มหาวิทยาลัยศิลปากร
Publication Year 2554
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

กรรณิการ์ ชูขันธ์. และ สวรรยา ซื่อเลื่อม. (2554) การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. มหาวิทยาลัยศิลปากร:ม.ป.ท.
กรรณิการ์ ชูขันธ์. และ สวรรยา ซื่อเลื่อม. 2554. การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร;
กรรณิการ์ ชูขันธ์. และ สวรรยา ซื่อเลื่อม. การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. Print.