รหัสดีโอไอ 10.14457/RU.res.2007.15
Title การค้าขายในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน ของประเทศไทยกับประเทศจีน และประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น /
Creator เกษร หอมขจร
Publisher มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
Publication Year 2550
Keyword ไทย, ไทย, อุตสาหกรรม, อุตสาหกรรม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เกษร หอมขจร. (2550) การค้าขายในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน ของประเทศไทยกับประเทศจีน และประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น /. มหาวิทยาลัยรามคำแหง,:ม.ป.ท.
เกษร หอมขจร. 2550. การค้าขายในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน ของประเทศไทยกับประเทศจีน และประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยรามคำแหง,;
เกษร หอมขจร. การค้าขายในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน ของประเทศไทยกับประเทศจีน และประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550. Print.