รหัสดีโอไอ 10.14457/NIDA.the.2019.90
Title การกำหนดคำบังคับในคดีปกครอง
Creator สุริยา ปัญญจิตร
Contributor พัชรวรรณ นุชประยูร
Publisher สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2019
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

สุริยา ปัญญจิตร และ พัชรวรรณ นุชประยูร. (2019) การกำหนดคำบังคับในคดีปกครอง. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท.
สุริยา ปัญญจิตร และ พัชรวรรณ นุชประยูร. 2019. การกำหนดคำบังคับในคดีปกครอง. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;
สุริยา ปัญญจิตร และ พัชรวรรณ นุชประยูร. การกำหนดคำบังคับในคดีปกครอง. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019. Print.