รหัสดีโอไอ 10.14457/NIDA.the.2015.125
Title อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ศึกษากรณีองค์กรตุลาการ
Creator สิริรัตน์ มุลิจันทร์
Publisher สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2015
Keyword ผู้ตรวจการแผ่นดิน, ตุลาการ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

สิริรัตน์ มุลิจันทร์. (2015) อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ศึกษากรณีองค์กรตุลาการ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท.
สิริรัตน์ มุลิจันทร์. 2015. อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ศึกษากรณีองค์กรตุลาการ. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;
สิริรัตน์ มุลิจันทร์. อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการตรวจสอบองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ศึกษากรณีองค์กรตุลาการ. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015. Print.