รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2019.33
Title การศึกษาสภาวการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะกาย จิต สังคม และความสามารถการคิดเชิงบริหารของสมองในผู้สูงอายุ: ชมรมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
Creator ศรัล ขุนวิทยา
Contributor 1. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
2. นุชนาถ รักษี
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2562
Keyword การคิดเชิงบริหารของสมอง ,ผู้สูงอายุ ,สุขภาวะ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext

บรรณานุกรม

ศรัล ขุนวิทยา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การศึกษาสภาวการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะกาย จิต สังคม และความสามารถการคิดเชิงบริหารของสมองในผู้สูงอายุ: ชมรมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ศรัล ขุนวิทยา และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การศึกษาสภาวการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะกาย จิต สังคม และความสามารถการคิดเชิงบริหารของสมองในผู้สูงอายุ: ชมรมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ศรัล ขุนวิทยา และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาสภาวการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะกาย จิต สังคม และความสามารถการคิดเชิงบริหารของสมองในผู้สูงอายุ: ชมรมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562. Print.