รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2019.30
Title โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System" กลุ่ม MMS9 -มหาวิทยาลัยราชภัฏ/เทคโนโลยีราชมงคล
Creator วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2562
Keyword นักวิจัยรุ่นใหม่ ,Multi Mentoring System ,การเรียนการสอน ,อาจารย์มหาวิทยาลัย
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext

บรรณานุกรม

วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์, (2562) โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System" กลุ่ม MMS9 -มหาวิทยาลัยราชภัฏ/เทคโนโลยีราชมงคล. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์, 2562. โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System" กลุ่ม MMS9 -มหาวิทยาลัยราชภัฏ/เทคโนโลยีราชมงคล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์, โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System" กลุ่ม MMS9 -มหาวิทยาลัยราชภัฏ/เทคโนโลยีราชมงคล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562. Print.