รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2011.39
Title โครงการเปรียบเทียบการดูดซึม/ซับทางชีวภาพของบิสฟีนอลเอโดยใช้สาหร่าย พืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
Creator ดวงรัตน์ อินทร
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2554
Keyword Bisphenol A ,Dracaena plant ,Hapalosiphon hibernicus ,adsorption,
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ดวงรัตน์ อินทร, (2554) โครงการเปรียบเทียบการดูดซึม/ซับทางชีวภาพของบิสฟีนอลเอโดยใช้สาหร่าย พืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ดวงรัตน์ อินทร, 2554. โครงการเปรียบเทียบการดูดซึม/ซับทางชีวภาพของบิสฟีนอลเอโดยใช้สาหร่าย พืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ดวงรัตน์ อินทร, โครงการเปรียบเทียบการดูดซึม/ซับทางชีวภาพของบิสฟีนอลเอโดยใช้สาหร่าย พืชและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. Print.