รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.1998.13
Title ความซับซ้อนและความสับสนเรื่องคนข้ามชาติในประเทศไทย
Creator กฤตยา อาชวนิจกุล
Contributor 1. วรรณา จารุสมบูรณ์
2. อัญชลี วรางค์รัตน์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2541
Keyword การจ้างงานในต่างประเทศ ,แรงงานต่างด้าว--นโยบายของรัฐ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

กฤตยา อาชวนิจกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2541) ความซับซ้อนและความสับสนเรื่องคนข้ามชาติในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
กฤตยา อาชวนิจกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2541. ความซับซ้อนและความสับสนเรื่องคนข้ามชาติในประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
กฤตยา อาชวนิจกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความซับซ้อนและความสับสนเรื่องคนข้ามชาติในประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541. Print.