รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2015.24
Title การจัดการเชิงกลยุทธ์การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในแขวงอุดมไซ และแขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Creator บุญทา ชัยเลิศ
Contributor 1. อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
2. Laddavone Douangboubpha
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2558
Keyword การท่องเที่ยวชุมชน ,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

บุญทา ชัยเลิศ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2558) การจัดการเชิงกลยุทธ์การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในแขวงอุดมไซ และแขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
บุญทา ชัยเลิศ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2558. การจัดการเชิงกลยุทธ์การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในแขวงอุดมไซ และแขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
บุญทา ชัยเลิศ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การจัดการเชิงกลยุทธ์การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในแขวงอุดมไซ และแขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2558. Print.