รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2007.41
Title การเพิ่มสมรรถภาพในการเลี้ยงโคนมโดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค /
Creator สมปอง สรวมศิริ
Contributor ไพโรจน์ ศิลมั่น, อำพล วริทธิธรรม
Publisher ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2550
Keyword โคนม, โพรไบโอติก
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สมปอง สรวมศิริ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2550) การเพิ่มสมรรถภาพในการเลี้ยงโคนมโดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค /. ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
สมปอง สรวมศิริ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2550. การเพิ่มสมรรถภาพในการเลี้ยงโคนมโดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค /. ม.ป.ท.:ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
สมปอง สรวมศิริ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การเพิ่มสมรรถภาพในการเลี้ยงโคนมโดยใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติค /. ม.ป.ท.:ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print.