รหัสดีโอไอ 10.14457/KU.the.2010.55
Title การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดโรคเมล็ดด่างของข้าว
Creator นิชากร แซ่ตั้ง
Contributor จิระเดช แจ่มสว่าง,
Publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Publication Year 2553
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3

บรรณานุกรม

นิชากร แซ่ตั้ง และ จิระเดช แจ่มสว่าง. (2553) การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดโรคเมล็ดด่างของข้าว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,:ม.ป.ท.
นิชากร แซ่ตั้ง และ จิระเดช แจ่มสว่าง. 2553. การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดโรคเมล็ดด่างของข้าว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,;
นิชากร แซ่ตั้ง และ จิระเดช แจ่มสว่าง. การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดโรคเมล็ดด่างของข้าว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.