รหัสดีโอไอ 10.14457/KU.res.2019.1
Title ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชวงศ์ขิงต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium sp. สาเหตุโรคเหี่ยวแคนตาลูปในห้องปฏิบัติการ (เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์)
Creator 1. ชาลิสา ศรีหอม
2. อรอุมา เพียซ้าย
3. เนตรนภิส เขียวขำ
4. จำเริญ บัวเรือง
Publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword แคนตาลูป ,พืชตระกูลแตง ,โรคเหี่ยว ,เชื้อรา ,สารสกัดหยาบ ,พืชวงศ์ขิง ,กระชาย ,ข่า ,การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ,ประสิทธิภาพ ,ห้องปฏิบัติการ
ISBN 978-616-278-511-5
URL Website https://kukr.lib.ku.ac.th
Website title คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ชาลิสา ศรีหอม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชวงศ์ขิงต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium sp. สาเหตุโรคเหี่ยวแคนตาลูปในห้องปฏิบัติการ (เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:ม.ป.ท.
ชาลิสา ศรีหอม และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชวงศ์ขิงต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium sp. สาเหตุโรคเหี่ยวแคนตาลูปในห้องปฏิบัติการ (เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;
ชาลิสา ศรีหอม และผู้แต่งคนอื่นๆ. ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชวงศ์ขิงต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium sp. สาเหตุโรคเหี่ยวแคนตาลูปในห้องปฏิบัติการ (เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562. Print.