รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.res.1999.45
Title บูรณาการระบบพลังงาน ความร้อนและไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล /
Creator จิระพันธุ์ เนื่องจากนิล
Contributor Chirapan Nuengchaknin
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Publication Year 2542
Keyword โรงงานน้ำตาล, พลังงาน, ไฟฟ้า, ความร้อน, การผลิตพลังงานร่วม, การใช้พลังงาน, ระบบการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม
ISBN 974-624-788-3
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

จิระพันธุ์ เนื่องจากนิล และ Chirapan Nuengchaknin. (2542) บูรณาการระบบพลังงาน ความร้อนและไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล /. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,:ม.ป.ท.
จิระพันธุ์ เนื่องจากนิล และ Chirapan Nuengchaknin. 2542. บูรณาการระบบพลังงาน ความร้อนและไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,;
จิระพันธุ์ เนื่องจากนิล และ Chirapan Nuengchaknin. บูรณาการระบบพลังงาน ความร้อนและไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2542. Print.