รหัสดีโอไอ 10.14457/KMITL.res.2005.54
Title การอบแห้งยางพาราโดยใช้แผ่นเก็บความร้อน จากพลังงานแสงอาทิตย์และคลื่นไมโครเวฟ /
Creator ศิระ สายศร
Contributor ปัญญา แดงวิไลลักษณ์, พรรณิภา ยั่วยล
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร,
Publication Year 2548
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศิระ สายศร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2548) การอบแห้งยางพาราโดยใช้แผ่นเก็บความร้อน จากพลังงานแสงอาทิตย์และคลื่นไมโครเวฟ /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร,:ม.ป.ท.
ศิระ สายศร และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2548. การอบแห้งยางพาราโดยใช้แผ่นเก็บความร้อน จากพลังงานแสงอาทิตย์และคลื่นไมโครเวฟ /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร,;
ศิระ สายศร และผู้แต่งคนอื่นๆ. การอบแห้งยางพาราโดยใช้แผ่นเก็บความร้อน จากพลังงานแสงอาทิตย์และคลื่นไมโครเวฟ /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร, 2548. Print.