รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2007.14
Title การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ [5Es] /
Creator สุธารพิงค์ โนนศรีชัย
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2550
Keyword ชีววิทยา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้, การศึกษาขั้นมัธยม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สุธารพิงค์ โนนศรีชัย. (2550) การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ [5Es] /. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
สุธารพิงค์ โนนศรีชัย. 2550. การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ [5Es] /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
สุธารพิงค์ โนนศรีชัย. การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ [5Es] /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. Print.