รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.1989.58
Title ผลของการใช้คำถามระดับสูง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Creator พรทิพย์ แสงมณี
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2532
Keyword สังคมศึกษา ,การศึกษาขั้นมัธยม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

พรทิพย์ แสงมณี, (2532) ผลของการใช้คำถามระดับสูง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
พรทิพย์ แสงมณี, 2532. ผลของการใช้คำถามระดับสูง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
พรทิพย์ แสงมณี, ผลของการใช้คำถามระดับสูง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532. Print.