รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.1989.57
Title ปัญหา ความต้องการและความคิดเห็นในการใช้เทปโทรทัศน์ประกอบการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 10
Creator ฉัตร ภาคมฤค
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2532
Keyword การสอนด้วยสื่อ ,วีดิทัศน์ ,การศึกษาขั้นมัธยม
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

ฉัตร ภาคมฤค, (2532) ปัญหา ความต้องการและความคิดเห็นในการใช้เทปโทรทัศน์ประกอบการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
ฉัตร ภาคมฤค, 2532. ปัญหา ความต้องการและความคิดเห็นในการใช้เทปโทรทัศน์ประกอบการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 10. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
ฉัตร ภาคมฤค, ปัญหา ความต้องการและความคิดเห็นในการใช้เทปโทรทัศน์ประกอบการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 10. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532. Print.