รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.res.1993.13
Title การสกัดเลซิธินจากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำมันจากถั่วเหลือง
Creator พัฒนา เหล่าไพบูลย์
Publisher คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Publication Year 2536
Keyword อุตสาหกรรมน้ำมันพืช ,น้ำมันถั่วเหลือง ,เลซิติน ,วัสดุเหลือใช้จากโรงงาน
Abstract จากการทดลองสกัดเลซิธินจากกัมที่ได้จากโรงงานผลิตน้ำมันถั่วเหลืองโดยได้ทำการทดลองเพื่อเลือกหาความเข้มข้นของตัวละลายอินทรีย์ 3 ชนิด และใช้เทคนิคทาง HPLC ในการวิเคราะห์หาปริมาณเลซิธิน พบว่าที่ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็น ของตัวละลายอินทรีย์ทั้ง 3 ชนิด ให้ผลในการสกัดเลซิธินได้ดีที่สุด เมื่อเทียบกับความเข้มข้น 90 เปอร์เซ็น ,80 เปอร์เซ็น และ 70 เปอร์เซ็น ของตัวทำละลายดังกล่าว อย่างไรก็ตามพบว่า 100 เปอร์เซ็น เมทธานอลให้ประสิทธิภาพในการสกัดสูงสุด (96.29 เปอร์เซ็น) ในขณะที่ 100 เปอร์เซ็น เอทธานอล และ 100 เปอร์เซ็น ไอโซโพรพานอลให้ประสิทธิภาพในการสกัดรองลงมาคือ 79.73 เปอร์เซ็น และ 61.80 เปอร์เซ็น ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราส่วนโดยปริมาตร ของตัวทำลายอินทรีย์ต่อน้ำหนักกัมที่ใช้ที่ให้ผลในการสกัดดีที่สุดเป็น 30 (มิลลิลิตร/กรัม) อย่างไรก็ดีการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นการนำไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมนั้นจะต้องทำการทดลองศึกษาต่อไปอีก
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf

บรรณานุกรม

พัฒนา เหล่าไพบูลย์, (2536) การสกัดเลซิธินจากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำมันจากถั่วเหลือง. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,:ม.ป.ท.
พัฒนา เหล่าไพบูลย์, 2536. การสกัดเลซิธินจากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำมันจากถั่วเหลือง. ม.ป.ท.:คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,;
พัฒนา เหล่าไพบูลย์, การสกัดเลซิธินจากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำมันจากถั่วเหลือง. ม.ป.ท.:คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536. Print.