รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2010.2077
Title การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดของมวลหินเชิงความน่าจะเป็น กรณีศึกษาเหมืองหินปูนเขาวง จังหวัดสระบุรี
Creator ไกรวิทย์ ปุญโญกุล
Contributor สุนทร พุ่มจันทร์,
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2553
Keyword ดิน ,พื้นลาด (ปฐพีกลศาสตร์) ,แผ่นดินถล่ม ,เหมืองหินปูนเขาวง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf

บรรณานุกรม

ไกรวิทย์ ปุญโญกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2553) การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดของมวลหินเชิงความน่าจะเป็น กรณีศึกษาเหมืองหินปูนเขาวง จังหวัดสระบุรี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ไกรวิทย์ ปุญโญกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2553. การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดของมวลหินเชิงความน่าจะเป็น กรณีศึกษาเหมืองหินปูนเขาวง จังหวัดสระบุรี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ไกรวิทย์ ปุญโญกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดของมวลหินเชิงความน่าจะเป็น กรณีศึกษาเหมืองหินปูนเขาวง จังหวัดสระบุรี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.