รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.2008.2086
Title การลดของเสียในกระบวนการเคลือบสารพอลิเมอร์บนแผ่นผิวอะลูมิเนียม กรณีศึกษาโรงงานผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้า
Creator วิทยา นันติชัย
Contributor สมชาย พัวจินดาเนตร
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2551
Keyword อุตสาหกรรมการเคลือบผิว ,โพลิเมอร์ ,อุตสาหกรรมตัวเก็บประจุไฟฟ้า -- การลดปริมาณของเสีย ,Coatings industry ,Polymers ,Capacitor industry -- Waste minimization
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณฟองอากาศบนผิวชิ้นงานตัวเก็บประจุไฟฟ้าในกระบวนการเคลือบสารพอลิเมอร์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กระแสไฟฟ้ารั่วไหลสูง ในการวิจัยนี้ได้แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ (1) การคัดเลือกและการวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวกับปัญหาการเกิดฟองอากาศ (2) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดฟองอากาศ (3) การศึกษากลไกของปัจจัยที่ก่อให้เกิดฟองอากาศ และ(4) การเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิต จากการคัดเลือกปัจจัยที่เกี่ยวกับปัญหาการเกิดฟองอากาศ ผลการทดสอบปัจจัยด้วยวิธีการเชิงสถิติพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดฟองอากาศคือ ความหนืดสารพอลิเมอร์ และความเร็วในการเลื่อนขึ้นของ Jig Stamping หลังจากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดฟองอากาศด้วยวิธีการ two-way ANOVA โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ระดับ และทดลองซ้ำ 2 ครั้ง จากการศึกษากลไกการเกิดฟองอากาศสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องได้แก่ การประยุกต์ใช้ระดับปัจจัยที่เหมาะสม การปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์เคลือบสาร และการเปลี่ยนแบบแม่พิมพ์ของ Jig Stamping ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับปัจจัยที่เหมาะสมที่ทำให้เกิดฟองอากาศน้อยที่สุดคือ ความหนืดสารพอลิเมอร์เท่ากับ 61.16 เซนติสโตก และความเร็วในการเลื่อนขึ้นของ Jig Stamping เท่ากับ 5 มิลลิเมตรต่อวินาที (2) สามารถลดปริมาณการเกิดฟองอากาศบนผิวเฟรมงานจากเดิมร้อยละ 29.2 เหลือเพียงร้อยละ 1.03 (จำนวนเฟรมงานตัวอย่าง 10,080 เฟรม) และ(3) สามารถลดปริมาณของเสียประเภทกระแสไฟฟ้ารั่วไหลจากร้อยละ 7.42 เหลือเพียงร้อยละ 1.70 ก่อนการปรับปรุง
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

วิทยา นันติชัย,สมชาย พัวจินดาเนตร. (2551) การลดของเสียในกระบวนการเคลือบสารพอลิเมอร์บนแผ่นผิวอะลูมิเนียม กรณีศึกษาโรงงานผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้า. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
วิทยา นันติชัย,สมชาย พัวจินดาเนตร. 2551. การลดของเสียในกระบวนการเคลือบสารพอลิเมอร์บนแผ่นผิวอะลูมิเนียม กรณีศึกษาโรงงานผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้า. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
วิทยา นันติชัย,สมชาย พัวจินดาเนตร. การลดของเสียในกระบวนการเคลือบสารพอลิเมอร์บนแผ่นผิวอะลูมิเนียม กรณีศึกษาโรงงานผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้า. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.