รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2001.497
Title ผลของการบริหารกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานต่อภาวะปัสสาวะเล็ดจากแรงดันในช่องท้องสูงในสตรีวัยหมดระดู
Creator ประภาภรณ์ สมณะ
Contributor Prapaporn Sommana
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2544
Keyword วัยหมดระดู ,สตรี ,กล้ามเนื้อ ,การออกกำลังกาย ,ภาวะปัสสาวะเล็ดจากแรงดันในช่องท้องสูง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

ประภาภรณ์ สมณะ,Prapaporn Sommana. (2544) ผลของการบริหารกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานต่อภาวะปัสสาวะเล็ดจากแรงดันในช่องท้องสูงในสตรีวัยหมดระดู. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ประภาภรณ์ สมณะ,Prapaporn Sommana. 2544. ผลของการบริหารกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานต่อภาวะปัสสาวะเล็ดจากแรงดันในช่องท้องสูงในสตรีวัยหมดระดู. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ประภาภรณ์ สมณะ,Prapaporn Sommana. ผลของการบริหารกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานต่อภาวะปัสสาวะเล็ดจากแรงดันในช่องท้องสูงในสตรีวัยหมดระดู. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544. Print.