รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.220
Title ผลของพันธุ์ ตำแหน่ง และอายุของต้นตอกลาง ต่อการต่อกิ่งของยอดพันธุ์มะม่วงแก้ว
Creator วัลลภ จันทร์งาม
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

วัลลภ จันทร์งาม, (2543) ผลของพันธุ์ ตำแหน่ง และอายุของต้นตอกลาง ต่อการต่อกิ่งของยอดพันธุ์มะม่วงแก้ว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
วัลลภ จันทร์งาม, 2543. ผลของพันธุ์ ตำแหน่ง และอายุของต้นตอกลาง ต่อการต่อกิ่งของยอดพันธุ์มะม่วงแก้ว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
วัลลภ จันทร์งาม, ผลของพันธุ์ ตำแหน่ง และอายุของต้นตอกลาง ต่อการต่อกิ่งของยอดพันธุ์มะม่วงแก้ว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.