รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2011.529
Title การพัฒนาทักษะการอ่านและคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้นิทาน
Creator สังวาล ปัญญาหล้า
Contributor วีณา วโรตมะวิชญ,
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2554
Keyword ทักษะทางการอ่าน ,ทักษะทางการคิด ,นิทาน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

สังวาล ปัญญาหล้า และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2554) การพัฒนาทักษะการอ่านและคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้นิทาน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
สังวาล ปัญญาหล้า และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2554. การพัฒนาทักษะการอ่านและคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้นิทาน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
สังวาล ปัญญาหล้า และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาทักษะการอ่านและคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้นิทาน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print.