รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2006.672
Title การฆ่าตัวตายและบริการสุขภาพจิต ในจังหวัดลำพูน
Creator พัชรี วีรพันธุ์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2549
Keyword บริการสุขภาพจิต ,สุขภาพจิต ,การฆ่าตัวตาย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

พัชรี วีรพันธุ์, (2549) การฆ่าตัวตายและบริการสุขภาพจิต ในจังหวัดลำพูน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
พัชรี วีรพันธุ์, 2549. การฆ่าตัวตายและบริการสุขภาพจิต ในจังหวัดลำพูน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
พัชรี วีรพันธุ์, การฆ่าตัวตายและบริการสุขภาพจิต ในจังหวัดลำพูน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Print.