รหัสดีโอไอ 10.14456/sujthai.2020.15
Creator ศิวนิต อรรถวุฒิกุล
Title ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการให้คำปรึกษา และการสอนงาน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดฝึกอบรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Publisher สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
Publication Year 2563
Journal Title วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Vol. 40
Journal No. 2
Page no. 62-77
Keyword เทคนิคการให้คำปรึกษา และการสอนงาน ,สื่อสังคมออนไลน์ ,ความสามารถในการจัดฝึกอบรม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศิวนิต อรรถวุฒิกุล, (2563) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการให้คำปรึกษา และการสอนงาน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดฝึกอบรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร,40,62-77.
ศิวนิต อรรถวุฒิกุล, "ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการให้คำปรึกษา และการสอนงาน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดฝึกอบรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 40 (2563):62-77.
ศิวนิต อรรถวุฒิกุล, ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการให้คำปรึกษา และการสอนงาน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดฝึกอบรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์:ม.ป.ท. 2563.