รหัสดีโอไอ 10.14456/jrmutp.2020.17
Creator Pornchai Premkaisorn
Title Magnetic Field Effect on Physicochemical Properties of Water
Contributor Wanpen Wasupongpun
Publisher Siam University
Publication Year 2020
Journal Title วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 14
Journal No. 2
Page no. 1-17
Keyword Magnetized Water, Magnetic Field
URL Website https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/RMUTP/index
Website title วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ISSN 2651-1096
Abstract Water is a vital component of almost every organism. Magnetic fields effecting on physical properties of water are reported in this work. In order to obtain the magnetized water, magnetic fields were applied and subsequently passed through water. The chemical properties of magnetized water were also studied such as pH, dissolved oxygen gas, spectroscopic data of UV-, X-ray and IR-spectrum, calcium carbonate crystallization, concrete strength, levitation, refractive index, melting point, contact angle, electrolytic potential value, hydrogen bonding, vaporization, conductivity, flow rate, dielectric constant, viscosity, surface tension, total hardness, convection, Ac magnetic susceptibility and diffusion. In addition, the magnetized water affecting the growth of some plants and mice with antineoplastic drugs were also studied.
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Pornchai Premkaisorn และ Wanpen Wasupongpun. (2020) Magnetic Field Effect on Physicochemical Properties of Water. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 14(2), 1-17.
Pornchai Premkaisorn และ Wanpen Wasupongpun. "Magnetic Field Effect on Physicochemical Properties of Water". วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 (2020):1-17.
Pornchai Premkaisorn และ Wanpen Wasupongpun. Magnetic Field Effect on Physicochemical Properties of Water. Siam University:ม.ป.ท. 2020.