รหัสดีโอไอ 10.14456/jrmutp.2019.7
Creator จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
Title ผลของเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟและกากกาแฟต่อสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
Contributor กนกวรรณ ภูมิวณิชกิจ
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2019
Journal Title วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 13
Journal No. 1
Page no. 78-89
Keyword Biomass Pellet Fuel ,Coffee Silverskin ,Spent Coffee Grounds ,Cassava Powder
URL Website 2561-1096 (online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

จุฑาภรณ์ ชนะถาวร,กนกวรรณ ภูมิวณิชกิจ. (2019) ผลของเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟและกากกาแฟต่อสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,13,78-89.
จุฑาภรณ์ ชนะถาวร,กนกวรรณ ภูมิวณิชกิจ. "ผลของเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟและกากกาแฟต่อสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด". วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 (2019):78-89.
จุฑาภรณ์ ชนะถาวร,กนกวรรณ ภูมิวณิชกิจ. ผลของเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟและกากกาแฟต่อสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท. 2019.