รหัสดีโอไอ 10.14456/jrmutp.2019.4
Creator พิมภนิจภา กันทาดง
Title ฟิล์มคอมโพสิตชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังเสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลสเปลือกทุเรียน
Contributor มินตรา พีเกาะ, อรธีรา สินด่านจาก
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Publication Year 2019
Journal Title วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 13
Journal No. 1
Page no. 39-50
Keyword Durian Rind Cellulose ,Cassava Starch ,Bio-composites ,Biodegradable
URL Website 2561-1096 (online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พิมภนิจภา กันทาดง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2019) ฟิล์มคอมโพสิตชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังเสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลสเปลือกทุเรียน. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,13,39-50.
พิมภนิจภา กันทาดง และผู้แต่งคนอื่นๆ. "ฟิล์มคอมโพสิตชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังเสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลสเปลือกทุเรียน". วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 (2019):39-50.
พิมภนิจภา กันทาดง และผู้แต่งคนอื่นๆ. ฟิล์มคอมโพสิตชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังเสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลสเปลือกทุเรียน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน:ม.ป.ท. 2019.