รหัสดีโอไอ 10.14456/jrmutp.2019.13
Creator จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
Title เทคนิคการสกัดน้ำมันและการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดกระบก
Contributor ปวีณา สมเสาร์, อาทิตยา มาอิ่นแก้ว, อดิศักดิ์ ปัตติยะ
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2019
Journal Title วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 13
Journal No. 1
Page no. 149-157
Keyword Wild Almond Seed ,Potassium Hydroxide ,Catalyst ,Biodiesel ,Transesterification
URL Website 2561-1096 (online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

จุฑาภรณ์ ชนะถาวร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2019) เทคนิคการสกัดน้ำมันและการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดกระบก. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,13,149-157.
จุฑาภรณ์ ชนะถาวร และผู้แต่งคนอื่นๆ. "เทคนิคการสกัดน้ำมันและการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดกระบก". วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 (2019):149-157.
จุฑาภรณ์ ชนะถาวร และผู้แต่งคนอื่นๆ. เทคนิคการสกัดน้ำมันและการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดกระบก. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท. 2019.