รหัสดีโอไอ 10.14456/jcdr-hs.2019.30
Creator Wichai Panichsuay
Title ผลของการใช้บทเรียน PISA ที่มีต่อความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
Contributor Sumon Waiboonya; Pacharaporn Suphkit; Ratanaporn Loungkeaw
Publisher Naresuan University Graduate School
Publication Year 2019
Journal Title Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
Journal Vol. 12
Journal No. 3
Page no. 133-160
Keyword บทเรียน ,PISA ,ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ,PISA Lesson ,Mathematical ,Process Skills
URL Website http://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/Vol-12-No-3-2019-133-160
Website title Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
ISSN 1905-7121
ดิจิตอลไฟล์ Digital File
Digital File

บรรณานุกรม

Wichai Panichsuay,Sumon Waiboonya; Pacharaporn Suphkit; Ratanaporn Loungkeaw. (2019) ผลของการใช้บทเรียน PISA ที่มีต่อความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences),12,133-160.
Wichai Panichsuay,Sumon Waiboonya; Pacharaporn Suphkit; Ratanaporn Loungkeaw. "ผลของการใช้บทเรียน PISA ที่มีต่อความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา". Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 12 (2019):133-160.
Wichai Panichsuay,Sumon Waiboonya; Pacharaporn Suphkit; Ratanaporn Loungkeaw. ผลของการใช้บทเรียน PISA ที่มีต่อความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา. Naresuan University Graduate School:ม.ป.ท. 2019.