รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2019.7
Creator นภดล ร่มโพธิ์
Title Atomic Habits
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2019
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 42
Journal No. 161 (ม.ค.-มี.ค. 62)
Page no. 112
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 0125-233X
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

นภดล ร่มโพธิ์, (2019) Atomic Habits. วารสารบริหารธุรกิจ JBA,42,112.
นภดล ร่มโพธิ์, "Atomic Habits". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 42 (2019):112.
นภดล ร่มโพธิ์, Atomic Habits. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2019.