รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2019.6
Creator สืบศักย์ โรจนรัต
Title การเปรียบเทียบความสามารถในการชี้วัดความเสี่ยงด้านตลาด ของมาตรวัด VaR และ LVaR ในตลาดการเงินไทย
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2019
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 42
Journal No. 161 (ม.ค.-มี.ค. 62)
Page no. 92
Keyword แบบจําลอง Liquidity-Adjusted Value at Risk ,การทดสอบความสามารถของแบบจําลอง ,ค่าความเสี่ยงมาตรฐานของหน่วยงานกํากับดูแล
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 0125-233X
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สืบศักย์ โรจนรัต, (2019) การเปรียบเทียบความสามารถในการชี้วัดความเสี่ยงด้านตลาด ของมาตรวัด VaR และ LVaR ในตลาดการเงินไทย. วารสารบริหารธุรกิจ JBA,42,92.
สืบศักย์ โรจนรัต, "การเปรียบเทียบความสามารถในการชี้วัดความเสี่ยงด้านตลาด ของมาตรวัด VaR และ LVaR ในตลาดการเงินไทย". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 42 (2019):92.
สืบศักย์ โรจนรัต, การเปรียบเทียบความสามารถในการชี้วัดความเสี่ยงด้านตลาด ของมาตรวัด VaR และ LVaR ในตลาดการเงินไทย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2019.