รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2019.5
Creator 1. ลักขณา วณิชชารักขกุล
2. ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย
Title การยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชน : การศึกษาระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2019
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 42
Journal No. 161 (ม.ค.-มี.ค. 62)
Page no. 72
Keyword เทคโนโลยีบล็อกเชน ,ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ,ข้อมูลสุขภาพ
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 0125-233X
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ลักขณา วณิชชารักขกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2019) การยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชน : การศึกษาระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล. วารสารบริหารธุรกิจ JBA,42,72.
ลักขณา วณิชชารักขกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชน : การศึกษาระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 42 (2019):72.
ลักขณา วณิชชารักขกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. การยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชน : การศึกษาระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2019.