รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2019.4
Creator 1. ประสิทธิชัย นรากรณ์
2. ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
Title อิทธิพลของการเผยแพร่ตัวตนบนสังคมออนไลน์ ความผูกพันของผู้ใช้ และความไว้วางใจในสมาชิกที่มีผลต่อความภักดีบนสังคมออนไลน์
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2019
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 42
Journal No. 161 (ม.ค.-มี.ค. 62)
Page no. 54
Keyword ความภักดีบนสังคมออนไลน์ ,การเผยแพร่ตัวตนบนสังคมออนไลน์ ,ความผูกพันของผู้ใช้ ,ความไว้วางใจในสมาชิก
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 0125-233X
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ประสิทธิชัย นรากรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2019) อิทธิพลของการเผยแพร่ตัวตนบนสังคมออนไลน์ ความผูกพันของผู้ใช้ และความไว้วางใจในสมาชิกที่มีผลต่อความภักดีบนสังคมออนไลน์. วารสารบริหารธุรกิจ JBA,42,54.
ประสิทธิชัย นรากรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "อิทธิพลของการเผยแพร่ตัวตนบนสังคมออนไลน์ ความผูกพันของผู้ใช้ และความไว้วางใจในสมาชิกที่มีผลต่อความภักดีบนสังคมออนไลน์". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 42 (2019):54.
ประสิทธิชัย นรากรณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. อิทธิพลของการเผยแพร่ตัวตนบนสังคมออนไลน์ ความผูกพันของผู้ใช้ และความไว้วางใจในสมาชิกที่มีผลต่อความภักดีบนสังคมออนไลน์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2019.