รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2019.3
Creator 1. วศิน ซื่อสุทธจิต
2. หฤทัย นำประเสริฐชัย
Title การใช้หลักธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในธนาคารพาณิชย์ไทย
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2019
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 42
Journal No. 161 (ม.ค.-มี.ค. 62)
Page no. 37
Keyword ธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 0125-233X
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วศิน ซื่อสุทธจิต และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2019) การใช้หลักธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในธนาคารพาณิชย์ไทย. วารสารบริหารธุรกิจ JBA,42,37.
วศิน ซื่อสุทธจิต และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การใช้หลักธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในธนาคารพาณิชย์ไทย". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 42 (2019):37.
วศิน ซื่อสุทธจิต และผู้แต่งคนอื่นๆ. การใช้หลักธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในธนาคารพาณิชย์ไทย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2019.