รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2019.2
Creator 1. สุกานดา กลิ่นขจร
2. ขวัญกมล ดอนขวา
Title การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสีเขียวและผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน : บทบาทของความได้เปรียบทางการแข่งขัน
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2019
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 42
Journal No. 161 (ม.ค.-มี.ค. 62)
Page no. 19
Keyword การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ,นวัตกรรมสีเขียว ,ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ,ผลการดําเนินงานอย่างยั่งยืน
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 0125-233X
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สุกานดา กลิ่นขจร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2019) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสีเขียวและผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน : บทบาทของความได้เปรียบทางการแข่งขัน. วารสารบริหารธุรกิจ JBA,42,19.
สุกานดา กลิ่นขจร และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสีเขียวและผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน : บทบาทของความได้เปรียบทางการแข่งขัน". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 42 (2019):19.
สุกานดา กลิ่นขจร และผู้แต่งคนอื่นๆ. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสีเขียวและผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน : บทบาทของความได้เปรียบทางการแข่งขัน. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2019.