รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2019.1
Creator 1. บุณยานุช ดำเนินนิรันดร์
2. ทรงยศ กิจธรรมเกษร
3. สถาพร โอภาสานนท์
Title การจัดลำดับประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูลและกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2019
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 42
Journal No. 161 (ม.ค.-มี.ค. 62)
Page no. 1
Keyword ระบบขนส่งสาธารณะ ,การจัดลําดับประสิทธิภาพ ,DEA-AHP
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 0125-233X
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

บุณยานุช ดำเนินนิรันดร์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2019) การจัดลำดับประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูลและกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น. วารสารบริหารธุรกิจ JBA,42,1.
บุณยานุช ดำเนินนิรันดร์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การจัดลำดับประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูลและกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 42 (2019):1.
บุณยานุช ดำเนินนิรันดร์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การจัดลำดับประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูลและกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2019.