รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2014.8
Creator สมชาย ศุภธาดา
Title A.B.C. s of Behavioral Forensics
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2014
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 10
Journal No. 27 (เมษายน 57)
Page no. 92
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สมชาย ศุภธาดา, (2014) A.B.C. s of Behavioral Forensics. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,10,92.
สมชาย ศุภธาดา, "A.B.C. s of Behavioral Forensics". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 10 (2014):92.
สมชาย ศุภธาดา, A.B.C. s of Behavioral Forensics. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2014.