รหัสดีโอไอ 10.14456/dcj.2013.30
Creator วิศัลย์ มูลศาสตร์
Title ความชุกและลักษณะของผู้ป่วยที่มีตําแหน่งยีนดื้อยา L76V ในกลุ่มล้มเหลวทางไวรัสขณะกินยาโลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์
Contributor พรศิริ เรือนสว่าง;อุทัยวรรณ สิงห์คำ;นฤภัค บุญฤทธิภัทร์;ศวิตา อิสสอาด;นุชชรินทร์ ไวว่อง;นภา จิระคุณ
Publisher กองแผนงาน
Publication Year 2556
Journal Title วารสารควบคุมโรค
Journal Vol. 39
Journal No. 2
Page no. 93-100
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/DCJ
Website title เว็บไซต์วารสารควบคุมโรค
ISSN 1685-6481
Abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของการพบตําแหน่งยีนดื้อยาที่ L76V ในผู้ป่วยที่มีภาวะล้มเหลวทางไวรัสขณะกินยา Lopinavir/ ritonavir (LPV/r) ที่มี adherence ดี แสดงข้อมูลคลินิกระหว่างกลุ่มพบตําแหน่งยีนดื้อยาที่ L76V (กลุ?ม L76V+) กับกลุ่มไม่พบตําแหน่งยีนดื้อยาที่ L76V (กลุ?ม L76V-)เป็นการศึกษาเชิงพรรณาย้อนหลัง เก็บข้อมูลผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 18 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2550 - 31 ธ.ค.2553 มีภาวะล้มเหลวทางไวรัสขณะกินยา LPV/r และได?ทําการตรวจ Genotypic หากลุ่ม L76V+ และ กลุ่ม L76V-นําข้อมูลในช่วงหลังเริ่มรับยา LPV/r 3-6 เดือนมาวิเคราะห์ ผู้ป่วยอยู่ในการศึกษา 16 ราย พบกลุ่ม L76V+จํานวน 3 ราย (ร้อยละ 18.75) และกลุ่ม L76V- จํานวน 13 ราย (ร้อยละ 81.25) ความชุกของการพบตําแหน่งยีนดื้อยาที่ L76V ในผู้ป่วยที่มีภาวะล้มเหลวทางไวรัสขณะกินยา LPV/r ที่มี adherence ดีเท่ากับ 18.75 อายุ ,BMIและ Plasma viral load ไม่ต่างกันทั้งสองกลุ่ม กลุ?ม L76V+ ได้ double boosted PI มากกว่าในกลุ่ม L76V-สรุปพบความชุกตําแหน่งยีนดื้อยาที่ L76V ในผู้ป่วยที่มีภาวะล้มเหลวทางไวรัสขณะกินยา LPV/r เท่ากับ 18.75 การเลือกยาสูตรสามต้องระมัดระวัง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วิศัลย์ มูลศาสตร์,พรศิริ เรือนสว่าง;อุทัยวรรณ สิงห์คำ;นฤภัค บุญฤทธิภัทร์;ศวิตา อิสสอาด;นุชชรินทร์ ไวว่อง;นภา จิระคุณ. (2556) ความชุกและลักษณะของผู้ป่วยที่มีตําแหน่งยีนดื้อยา L76V ในกลุ่มล้มเหลวทางไวรัสขณะกินยาโลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์. วารสารควบคุมโรค,39,93-100.
วิศัลย์ มูลศาสตร์,พรศิริ เรือนสว่าง;อุทัยวรรณ สิงห์คำ;นฤภัค บุญฤทธิภัทร์;ศวิตา อิสสอาด;นุชชรินทร์ ไวว่อง;นภา จิระคุณ. "ความชุกและลักษณะของผู้ป่วยที่มีตําแหน่งยีนดื้อยา L76V ในกลุ่มล้มเหลวทางไวรัสขณะกินยาโลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์". วารสารควบคุมโรค 39 (2556):93-100.
วิศัลย์ มูลศาสตร์,พรศิริ เรือนสว่าง;อุทัยวรรณ สิงห์คำ;นฤภัค บุญฤทธิภัทร์;ศวิตา อิสสอาด;นุชชรินทร์ ไวว่อง;นภา จิระคุณ. ความชุกและลักษณะของผู้ป่วยที่มีตําแหน่งยีนดื้อยา L76V ในกลุ่มล้มเหลวทางไวรัสขณะกินยาโลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์. กองแผนงาน:ม.ป.ท. 2556.