รหัสดีโอไอ 10.14456/dcj.2013.25
Creator สุกัญญา เพ็ชรสันทัด
Title ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนภายหลังการถอนฟันในกลุ่มคนไข้ติดเชื้อเอชไอวีในสถาบันบำราศนราดูร
Publisher กองแผนงาน
Publication Year 2556
Journal Title วารสารควบคุมโรค
Journal Vol. 39
Journal No. 1
Page no. 51-57
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/DCJ
Website title เว็บไซต์วารสารควบคุมโรค
ISSN 1685-6481
Abstract การวิจัยนี้เป็นการศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา รวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและคนไข้ทั่วไปที่อายุมากกว่า 18 ปี ที่มารับการถอนฟัน ณ สถาบันบำราศนราดูร ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 กันยายน พ.ศ. 2555 บันทึกข้อมูลพื้นฐาน และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการถอนฟันในกลุ่มคนไข้ติดเชื้อเอชไอวี จากการศึกษาไม่พบการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการถอนฟันในกลุ่มคนไข้ติดเชื้อเอชไอวี แต่พบการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการถอนฟันในกลุ่มคนไข้ทั่วไปในอัตรา ร้อยละ 2.65 จากการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการถอนฟันไม่ขึ้นกับสภาวะโรคติดเชื้อเอชไอวี แต่ขึ้นอยู่กับภาวะของโรคประจำตัวอื่นๆของคนไข้ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและความยากง่ายของการทำหัตถการถอนฟัน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สุกัญญา เพ็ชรสันทัด, (2556) ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนภายหลังการถอนฟันในกลุ่มคนไข้ติดเชื้อเอชไอวีในสถาบันบำราศนราดูร. วารสารควบคุมโรค,39,51-57.
สุกัญญา เพ็ชรสันทัด, "ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนภายหลังการถอนฟันในกลุ่มคนไข้ติดเชื้อเอชไอวีในสถาบันบำราศนราดูร". วารสารควบคุมโรค 39 (2556):51-57.
สุกัญญา เพ็ชรสันทัด, ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนภายหลังการถอนฟันในกลุ่มคนไข้ติดเชื้อเอชไอวีในสถาบันบำราศนราดูร. กองแผนงาน:ม.ป.ท. 2556.