รหัสดีโอไอ 10.14456/asj-psu.2018.50
Creator 1. วาสนา เภอแสละ
2. ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
3. สุรี พฤกษ์ทวีศักดิ์
Title การทำงานเป็นทีมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
Publisher สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Publication Year 2018
Journal Title วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 29
Journal No. 3
Page no. 132-142
Keyword การทำงานเป็นทีม, ความผูกพันต่อองค์การ, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, teamwork, organizational commitment, task performance
URL Website https://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj
Website title วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Academic Services Journal; Prince of Songkla University
ISSN 0857-9296
ดิจิตอลไฟล์

บรรณานุกรม

วาสนา เภอแสละ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2018) การทำงานเป็นทีมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 29(3), 132-142.
วาสนา เภอแสละ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การทำงานเป็นทีมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์". วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 29 (2018):132-142.
วาสนา เภอแสละ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การทำงานเป็นทีมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี:ม.ป.ท. 2018.