รหัสดีโอไอ 10.14458/SPU.res.2016.5
Title ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
Creator การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์
Publisher มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Publication Year 2559
Keyword การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ,ระบอบประชาธิปไตย ,ปัจจัยที่ส่งผล
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf
Abstract#8.pdf
Abstract#9.pdf
Abstract#10.pdf

บรรณานุกรม

การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์, (2559) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย. มหาวิทยาลัยศรีปทุม:ม.ป.ท.
การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์, 2559. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศรีปทุม;
การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2559. Print.