รหัสดีโอไอ 10.14458/SPU.res.2016.4
Title ข้อดีและข้อเสียการจัดตั้งบริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวในประเทศไทย
Creator นพดล ปกรณ์นิมิตดี
Publisher มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Publication Year 2559
Keyword บริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว ,บริษัทจำกัด ,ผู้ถือหุ้น
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

นพดล ปกรณ์นิมิตดี, (2559) ข้อดีและข้อเสียการจัดตั้งบริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยศรีปทุม:ม.ป.ท.
นพดล ปกรณ์นิมิตดี, 2559. ข้อดีและข้อเสียการจัดตั้งบริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวในประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศรีปทุม;
นพดล ปกรณ์นิมิตดี, ข้อดีและข้อเสียการจัดตั้งบริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียวในประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2559. Print.