รหัสดีโอไอ 10.14458/MUT.res.2006.1
Title การเตรียมเซลพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้สีย้อมธรรมชาติร่วมกับฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ /
Creator ขวัญจิต วงษ์ชารี
Contributor 1. วิษณุ มีอยู่(ชุดที่1)
2. สุเมธ ชวเดช(ชุดที่2)
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร,
Publication Year 2549
Keywords 1. เซลล์แสงอาทิตย์(ชุดที่1)
2. ฟิล์ม(ชุดที่2)
3. ไทเทเนียมไดออกไซด์(ชุดที่3)
4. สีย้อมและการย้อมสี(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ขวัญจิต วงษ์ชารี. (2549). การเตรียมเซลพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้สีย้อมธรรมชาติร่วมกับฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร,.
ขวัญจิต วงษ์ชารี. 2549. "การเตรียมเซลพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้สีย้อมธรรมชาติร่วมกับฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร,.
ขวัญจิต วงษ์ชารี. "การเตรียมเซลพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้สีย้อมธรรมชาติร่วมกับฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร,, 2549. Print.