รหัสดีโอไอ 10.14458/MUT.res.2006.1
Title การเตรียมเซลพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้สีย้อมธรรมชาติร่วมกับฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ /
Creator ขวัญจิต วงษ์ชารี
Contributor 1. วิษณุ มีอยู่
2. สุเมธ ชวเดช
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร,
Publication Year 2549
Keyword เซลล์แสงอาทิตย์ ,ฟิล์ม ,ไทเทเนียมไดออกไซด์ ,สีย้อมและการย้อมสี
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ขวัญจิต วงษ์ชารี และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2549) การเตรียมเซลพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้สีย้อมธรรมชาติร่วมกับฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ /. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร,:ม.ป.ท.
ขวัญจิต วงษ์ชารี และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2549. การเตรียมเซลพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้สีย้อมธรรมชาติร่วมกับฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร,;
ขวัญจิต วงษ์ชารี และผู้แต่งคนอื่นๆ. การเตรียมเซลพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้สีย้อมธรรมชาติร่วมกับฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2549. Print.