รหัสดีโอไอ 10.14458/DPU.the.2016.28
Title ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต ศึกษาเฉพาะกรณี การนำข้อมูลเครดิตไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
Creator ศิริลักษณ์ ศรีโชละ
Contributor พินิจ ทิพย์มณี
Publisher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Publication Year 2559
Keyword ข้อมูลเครดิต ,กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต ,บัตรเคดิต
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf

บรรณานุกรม

ศิริลักษณ์ ศรีโชละ,พินิจ ทิพย์มณี. (2559) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต ศึกษาเฉพาะกรณี การนำข้อมูลเครดิตไปใช้ผิดวัตถุประสงค์. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์:ม.ป.ท.
ศิริลักษณ์ ศรีโชละ,พินิจ ทิพย์มณี. 2559. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต ศึกษาเฉพาะกรณี การนำข้อมูลเครดิตไปใช้ผิดวัตถุประสงค์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;
ศิริลักษณ์ ศรีโชละ,พินิจ ทิพย์มณี. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเครดิต ศึกษาเฉพาะกรณี การนำข้อมูลเครดิตไปใช้ผิดวัตถุประสงค์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2559. Print.